Disclaimer

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen géén rechten worden ontleend.

De Coöperatie Duurzame Energie Veenkoloniën u.a. alsook (eventuele) overige informatieleveranciers werken met de grootste accuratesse aan deze website. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. De Coöperatie Duurzame Energie Veenkoloniën u.a. aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De Coöperatie Duurzame Energie Veenkoloniën u.a. aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door De Coöperatie Duurzame Energie Veenkoloniën u.a. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van De Coöperatie Duurzame Energie Veenkoloniën u.a.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.

E-mail:info@cdev.nu